STOCK NEUF
IMPREZA 1.6 CVT Luxury Eyesight
Dark Blue Pearl
XV 1.6 i CVT Luxury Eyesight
Crystal White Pearl
35 240.00 €
26 990.00 € tous compris

 
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Jasmine Green Métallic


32 000.00 € tous compris 

FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Quartz Blue Pearl


35 900.00 € tous compris


 

 FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Sépia Bronze Métallic


35 900.00 € tous compris
 


FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Dark Gray Métallic


35 900.00 € tous compris
 
 

 
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Crystal White Pearl


35 900.00 € tous compris
 
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Sépia Bronze Métallic


35 900.00 € tous compris

 

 FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Dark Gray Métallic


35 900.00 € tous compris