STOCK NEUF
IMPREZA 1.6 CVT Luxury Eyesight
Dark Blue Pearl
XV 1.6 i CVT Luxury Eyesight
Crystal White Pearl

 
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Jasmine Green Métallic
 

FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Ice Silver Métallic


 

 


 
 
EN ARRIVAGE
 
 

FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight     Crystal White Pearl
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight     Sépia Bronze
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight     Dark gray Métallic
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight     Sépia Bronze
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight     Crystal White Pearl