STOCK NEUF
IMPREZA 1.6 CVT Luxury Eyesight
Dark Blue Pearl
XV 1.6 i CVT Luxury Eyesight
Crystal White Pearl

 
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Jasmine Green Métallic
 

FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Quartz Blue Pearl 

 FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Sépia Bronze Métallic
 


FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Dark Gray Métallic
 
 

 
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Crystal White Pearl

 
FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Sépia Bronze Métallic

 

 FORESTER 2.0 i CVT Luxury Eyesight
Dark Gray Métallic